Na temelju čl. 40. Statuta Turističke zajednice općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije 13/09), čl. 14. Pravilnika o radu, djelokrugu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice općine Ston te u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20),

direktorica Turističke zajednice općine Ston,  Fani Slade, objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za
radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR

 (sezonski poslovi) - 1 izvršitelj

 

 Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17, 72/17 i 52/19) kako slijedi:

 

Radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR (sezonski poslovi) u TIC- u Ston od

22 .lipnja  do 9. rujna 2023.

 

UVJETI

 

  1. Razina obrazovanja: osnovna škola, SSS, VSS
  2. Srani jezici: Engleski jezik
  3. Radno iskustvo: poželjno radnom iskustvom na istim i sličnim poslovima, poznavanje ponude destinacije i rad na računalu Word, Excel, Google, CMS…

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

  • životopis;
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
  • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
  • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Svi kandidati koji su se prijavili na Natječaj biti će obaviješteni najmanje 2 (dva) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

na adresu: Turistička zajednica općine Ston, Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Ston i oglasnoj ploči u Stonu odnosno do 30. travnja 2023. godine do 12:00 sati.

 

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Ston i oglasnoj ploči u Stonu dana 21. travnja 2023.

Ponude koje pristignu 5. svibnja 2023. godine nakon 12:00 sati smatraju se zakašnjelima.

Turistička zajednica općine Ston zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kontakt