Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZO Ston uređeno je sljedećim zakonima i propisima: - Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst) - Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) - Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14)

- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 25/13) - Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)

- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) - Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96– važe samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna) - Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14) - Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) - Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14)

- Uredba 1049-2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta Vijeća i Komisije Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/2007) - Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima (NN-MU 012/2009)

- Direktiva-2003-98 EZ- Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora Direktiva-2013-37 EZ - Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

 

Kontakt