EN
DE
ČE
FR
IT
Znamenitosti i zanimljivosti
Odredišta
Aktivnosti
Turistička ponuda
Korisne informacije
Multimedija
Početna Znamenitosti i zanimljivosti Odredišta Aktivnosti Turistička ponuda Korisne informacije Multimedija
Facebook Ston.hrTURISTIČKI PORTAL OPĆINE STON
TOURIST BOARD OF STON
Preporuke HZJZ za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

 1. Opća pravila i uvjeti za hotelske prostore
 • Fizička udaljenost. Tijekom boravka u hotelu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se rad i o članovima iste obitelji ili skupine.
 • Dezinficijens. Na ulazima hotelskih prostora (predvorje, recepcija, sportsko-rekreacijski sadržaji, pultovi za obavljanje plaćanja usluga) te u radnom prostoru zaposlenika nužno je na raspolaganje postavljan je dozatora s dezinfekcijskim sredstvom ( na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem).
 • Vidljive obavijesti i informiranje gostiju. Na ulazima hotelskih prostora na vidljivom je mjestu, nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore gdje borave gosti, ili te informacije dati gostima prilikom prijave ili staviti informativni letak u s mještajnu jedinicu. U smještajnoj jedinici dostupan je broj telefona odgovorne osobe u hotel u koja dalje preuzima kontakt prema zdravstv nim ustanovama u slučaju sumnje na COVID-19.
 • Maksimalan broj osoba u prostorima. Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
 • Papirnati ručnici i jednokratni materijal. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ručnika i ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju.
 • Odlaganje otpada. U svim javnim prostorijama unutar hotela preporuča se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.•   
 •  
 • Zaštitna oprema. Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za zaposlenike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (npr. djelatnici održavanja, spremačice i sl.).
 • Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID-19: http s://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/0 3/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljeli h-od-COVID-19-
 1. Recepcija, predvorje i ostali javni prostori
 • Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.
 • Higijena recepcije. Dezinfekcija površina recepcije u redovnim razmacima (npr. svakih sat vremena), a prostor prijema i odjave gostiju (dodirne površine) dezinficirati većom frekvencijom od ostalih površina rececpcije.
 • Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljan razmak između osoblja na recepciji i gosta te djelatnika međusobn o, smanjiti duljinu trajanja prijave/odjave ispo d 15 minuta (što je definicija bliskog kontakta) ili ako to nije moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu sanitarnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti 1, 5 metar.
 • Informiranje gostiju i djelatnika. Osoblje recepcije treba biti dovoljno informirano o COVID-19 kako bi mogli bez problema izvršavati dodijeljene zadatke i spriječiti moguće širenje COVID-19 unutar ustanove. Morali bi biti u mogućnosti informirati goste koji se raspituju o politici hotela u pogled u provedbe preventivnih mjera ili drugih uslu ga koje gosti mogu zahtijevati (na primjer, m edicinske i ljekarničke usluge dostupne na tom području ili u samom objektu, brojevi telefona dežurnih epidemiologa i sl.).
 • Primjena tehnologije.  Potenciranje obavljanja check-ina online/booking i prijava od kuće (opcija je pronalaženje tehničke mogućnosti direktne prijave gosta na e-visitor), beskontaktnog plaćanja, plaćanja predračunom, samo-skeniranja dokumenata i sl. (gdje je primjenjivo i moguće).
 • Check-out. Savjetovati goste da najave svoje check-out planove unaprijed kako bi se računi mogli pripremiti na vrijeme i izbjeglo zadržavanje na recepciji.
 • Mjenjački poslovi i bankomati. Preferirati gdje je moguće mijenjanje i podizanje novaca na bankomatima koji su po stavljeni na vanjskom dijelu/izvan recepcije. Bankomati se nalaze u javnim prostorima koji su pokriveni dozator sa dezinficijensima.
 • Dizala. Postaviti sigurnosne upute, uključujući maksimalan broj gostiju koji je odjednom dozvoljen, ispred i unutar dizala. Dizala se nalaze u javnim prostori ma koji su pokriveni dispenzerima sa dezificijensima, a odmak od max.broja korisnika pojed inog dizala napraviti ako su korisnici dio obite lji ili dijele zajedničku smještajnu jedinicu.
 • Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova. Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), pojača ti broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svak om sanitarnom čvoru. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.
 • Business centri/konfere ncijski prostori. Obavezna dezinfekcija stolova i sve opreme nakon korištenja. Poštivanje fizičke udaljenosti od 1,5 metra između pojedinih s kupina gostiju.
 • Dječji sadržaji. Osigurati rad na način kako je propisan rad dječjih vrtića i igrališta u gradovima. Preporuke dostupne na mrežnim stranicama HZJZ-a.
 • Dostupnost opreme. U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice (na upit).
 1. Prostori za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji
 • Trgovine i ugostiteljski objekti u hotelu trebaju raditi u skladu sa odlukama Stožera civilne zaštite i postojećim preporukama za te djelatnosti izvan hotela. U pute za rad trgovina dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sprečavanje-infekcije-u- trgovinama-koje-započinju-s-radom-u-okviru-po stupnog-ublažavanja-restrikcija-vezanih-za-COVID-19.pdf
 • Upute za ugostiteljske objekte dostupne su na mrežnoj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najn ovije-preporuke/
 1. Smještajne jedinice
 • Frekvencija čišćenja smještajnih jedinica. Čišćenje te zamjena postelji ne i ručnika obavljati će se sukladno postojećim standardima, uz informiranje gostiju da se ukoliko žele režim čišćenja i zamjene posteljina i ručnika može i drugačije urediti, odnosno prilagoditi zahtjevima gosta (npr. da se samo prilikom dolaska/odlaska čisti soba i mijenjaju ručnici i posteljina te da se ukinu te princip zamjene ručnika i posteljina te čišćen ja za vrijeme boravka gostiju).
 • Čišćenje površina i sanitarnog čvora. Sve površine koje su došle u kontakt s gostom (noćni ormarić, stol, stolica, stolić za kavu, bilo koji namještaj, sadržaji, telefon, daljinski upravljač itd.) moraju se očistiti prikladnim deterdžentom i dezinfekcijskim sred stvom. Čišćenje svih površina kupaonice mora se posvetiti posebna pozornost prilikom smjene gostiju.
 • Posteljina i ručnici. Korištena posteljina (posteljina i ručnici u kupaon ici) mora se čuvati u zatvorenom spremniku odvojenom od kolica s čistom posteljinom; prljava i čista posteljina uvijek se mora odvajati i ne smije doći u kontakt.
 • Informiranje gostiju. O sigurati da su informacije/upute o novima procedurama za čišćenje soba i zamjena posteljine jasno vidljive i dostupne gostima.
 1. Preporuke za osoblje hotela
 • Opće zaštitne mjere. Izbjegavati bliski kontakt s osobama koje pokazuju simptome povišene temperature, kašlja i/il i otežanog disanja. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgov or te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sap unom i vodom/ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Maksimalna zaštita kupaca i osoblja hotela. Ako je moguće ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje k reditnim karticama. Tijekom boravka u prostori ma hotela posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
 • Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje treba prije dolaska u jutarnju smjenu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječ niku.
 • Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisava njem dezinficijensom na bazi alkohola u ko ncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sre dstva prikladnog za korištenje na koži s dekl ariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Informiranost osoblja. Prije početka rada / otvaranja educirati osoblje o svim mjerama koje se provode.
 1. Tehnička služba i održavanje
 • Korištenje vode i kloriranja. Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neomet anog rada uređaja za pripremu vode provodi se n a uobičajen način. Vezano uz bazenske vode moguća je primjena maksimalnih dozvoljenih k oncentracija klora.
 • Oprema za pranje tekstila i pranje posuđa. Potrebno je provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za pranje posuđa i rublja, posebno radne temperature, k ao i ispravnu dozu kemikalija za čišćenje i dezinfekciju.
 • Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju (HVAC). Posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održava nju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u z atvorenom prostoru. Treba provjeriti praviln o funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena. Preporuča se pojačana ventilacija hotelskih prost ora npr. povećanjem broja ventilacija, povećanjem postotka vanjskog zraka koji cirkulira u sustav.
 • Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva. Treba provoditi redo vite provjere kako bi se osiguralo pravilno fun kcioniranje uređaja za sapun i dezinfekcijska sredstva. Sušače za ruke preporuča se staviti va n funkcije te ih zamijeniti jednokratnim papirnatim ručnicima za brisanje ruku. Neispravne jedinice treba brzo popraviti ili zamijeniti.
 1. Bazeni, plaže i sportsko – rekreacijske i ostale uslužne djelatnosti
 • Bazeni i plaže. Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost od u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Osoblje hotela obavezno treba dezinfic irati ležaljke nekoliko puta dnevno, a svakako nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te je drugi gost želi koristiti.
 • Rekreativni sport. U prostorima predviđenim za rekreativni sport u zatvorenom primjenjuju se upute „Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19“ objavljene na mrežnim stranica ma HZJZ-a.
 • Kozmetičke usluge. Upute dostupne na poveznici:
 • https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Kozmeticari-finalno. pdf
 • Maserske usluge. Upute dostupne na poveznici:
 • https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Fizioterapeuti-i-mas eri.pdf
 • Wellness i saune. Ograničiti broj osoba, posebice u zatvorenim objektima (npr. wellness) i prostorima, u skladu s raspoloživim prostorom. Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune. Suhe saune, prim jerice finska sauna, mogu nastaviti s radom. Učestalije prozračivati, čistiti i dezinficirati sve površine u predprostorima i sanitarne čvorove.
 1. Primanje suradnih djelatnika i nenajavljenih gostiju
 • Suradni djelatnici. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave i izmjere temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti u hotel dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

 

 

 

18/11/2022 Upalimo svijeće u spomen na poginule u Vukovaru na Placi Ston u...
2.12.-3.12.2022. Vinari Pelješca otvaraju vrata svojih podruma kako bi...
U sklopu projekta Plastic Free Zone-Zaštićena područja...
U okviru 6. Festivala soli Ston i u suorganizaciji Doma Marina Držića ove će...
Facebook Ston.hr